Lansa genomför nyemission och tar in 1,4 Mdkr

Lansa Fastigheter har genomfört en nyemission som tillför bolaget 1,4 miljarder kronor och har nu satt mål att säkerställa en total projekt- och fastighetsvolym om 15 miljarder inom fyra år.

Nyemissionen, som genomfördes i december, tillför Lansa Fastigheter 1,2 miljarder kronor. Dessutom tillförs 0,2 miljarder extra genom en riktad nyemission i mars. Förutom deltagande av majoriteten av befintliga aktieägare har Lansa Fastigheter fått in två nya aktieägare genom Länsförsäkringar Skaraborg och Länsförsäkringar Uppsala. Befintliga ägare är olika länsbolag inom Länsförsäkringsgruppen.

– Nyemissionen gör vi nu i ett läge med nya marknadsförutsättningar, avskaffat investeringsstöd, uppåtgående räntebana och höga produktionskostnader. Med tillfört kapital får vi bra möjlighet att fånga upp kommande affärsmöjligheter. Det är också ett förtroende från en bredare ägargrupp om att vi är på rätt väg med Lansa, säger Lansas vd Claes Malmkvist.

Idag omfattar Lansas investeringar en säkerställd volym om 8,6 miljarder kronor, bestående av förvaltningsfastigheter, pågående förvärv och projekt. 4,3 miljarder ligger i befintliga fastigheter och 4,3 miljarder i pågående förvärv och projekt.

Med likviden kommer bolaget att kunna fortsätta expandera i Sverige och bolaget räknar med att näst intill fördubbla fastighetsvärdet inom fyra år.

– För expansionen har vi satt nya mål som innebär att vi ska ha en säkerställd volym om 15 miljarder år 2026, säger Claes Malmkvist.

Expansionen skall ske genom fortsatta förvärv av förvaltningsfastigheter, pågående projekt och utvecklingsprojekt samt råmark. Lansa har ett mål att vara det mest gröna bostadsbolaget och därför ställs höga hållbarhetskrav på alla förvärv och alla fastigheter ska vara miljöcertifierade. Geografiskt ska företaget växa i anslutning till befintliga etableringar men även genom förvärv i tillkommande regionsstäder och kransen till storstäderna.