Lansa Fastigheter minskar utsläppen i den egna verksamheten med mer än 70 procent

Under 2023 sänkte bostadsbolaget Lansa Fastigheter växthusgasutsläppen i den egna verksamheten med drygt 70 procent jämfört med föregående år. Detta trots att fem fastigheter som värms med fjärrvärme tillkommit under året. Det som gjort störst skillnad för den totala utsläppsminskningen är övergången till fossilfri fjärrvärme, i kombination med en rad olika energieffektiviseringsåtgärder.

Minskningen avser utsläpp av växthusgaser i det som kallas scope 1 och 2, vilket omfattar bolagets egna direkta utsläpp samt indirekta utsläpp från el, värme och kyla. Även växthusgasutsläppen per uthyrningsbar yta har minskat rejält, från 4,2 kg per kvadratmeter till 0,9 kg per kvadratmeter – en minskning med hela 78,6 procent.

– Vi har ett långsiktigt mål om netto nollutsläpp i hela värdekedjan till 2030. Att minimera utsläppen i den egna verksamheten är ett viktigt steg på vägen, och vi är stolta över det arbete som gjorts. Vi är också medvetna om att vår största utmaning ligger i att minska de indirekta utsläppen, i scope 3. Här har vi, liksom många andra aktörer, fortfarande ett stort arbete framför oss. Vi jobbar till exempel aktivt med att underlätta för våra hyresgäster att leva hållbart – i allt från avfallssortering till fossilfria mobilitetslösningar, säger Claes Malmkvist, vd på Lansa Fastigheter.

Bakom den stora utsläppsminskningen ligger bland annat ett omfattande arbete med att kartlägga bostadsbolagets samtliga fjärrvärmeleverantörer, och tecknandet av nya avtal. I första hand har avtal för klimatallokerad fjärrvärme tecknats, vilket innebär att fjärrvärmeverken allokerar motsvarande mängd biobränsle. I de fall fjärrvärmeverken inte erbjuder klimatallokering, har i stället avtal för klimatkompenserad fjärrvärme tecknats. 

– Genom att efterfråga fossilfri fjärrvärme kan vi som kunder vara med och påverka. När vi först började ställa frågan för några år sedan var det bara en eller två leverantörer som hade det, men nu har nästan alla leverantörer någon av form fossilfri fjärrvärme, säger Anders Woodall, förvaltningschef på Lansa Fastigheter.
 

Kombination av energibesparande åtgärder har gett resultat

En annan viktig del i att minska klimatpåverkan handlar om att göra fastighetsbeståndet så energieffektivt som möjligt. Omkring hälften av de växthusgaser som släpps ut under en byggnads livscykel sker under den färdiga byggnadens livstid i form av energianvändning, enligt Boverket. Lansa har under många år arbetat med att vidta en rad olika energieffektiviserande åtgärder. Genom ett nytt överordnat driftssystem kan man kontrollera och ha översikt över effekterna av sina åtgärder.

– Sedan år 2019 har vår energiförbrukning per kvadratmeter och år minskat från 85,1 kWh till 77,6 kWh. Det är något som vi är väldigt stolta över då vi hade en så pass låg genomsnittlig energiförbrukning till att börja med. Genom att fatta energibesparande beslut idag kan vi minska såväl miljöpåverkan som energikostnader under flera decennier framåt, säger Anders Woodall.

Claes Malmkvist
VD Lansa Fastigheter
070-556 67 21
claes.malmkvist@lansa.se

Anders Woodall
Förvaltningschef Lansa Fastigheter
072-454 73 31
anders.woodall@lansa.se