För lokalhyresgäster

Information till dig som hyr en lokal av oss.

Ombyggnad av lokalen

Innan du sätter igång med några förändringar av din lokal ska du alltid kontakta oss. Större förändringar kräver skriftligt godkännande från Lansa och ibland även ett bygglov från kommunen. Grundläggande vid alla arbeten inne i lokalen, oavsett storlek, är att det ska göras på ett fackmannamässigt vis.

 

Inredning av lokalen

Behöver du inreda lokalen med kontorsmöbler? Det bästa för både ekonomin och klimatet är att köpa begagnad kontorsinredning. Att använda begagnat istället för att köpa nytt vid kontorsrenoveringar kan minska klimatutsläppen med minst 30 procent och kostnaden med närmare 60 procent. Se till exempel rekomo.se eller rp.se för begagnade kontorsmöbler.

 

Skyltar

Önskar man sätta upp en skylt på fastigheten ska man komma in med en skriftlig förfrågan och beskrivning/skiss av önskad skylt gällande storlek och placering på fasaden. Hyresgästen får inte sätta upp en skylt utan godkännande från Lansa samt godkänt skriftligt bygglov från kommunen.

 

Skötsel

VENTILATION Det är hyresgästens ansvar att rengöra ventilationens till- och frånluftsdon några gånger per år. Detta bidrar till en bättre inomhusmiljö och minskar risken för ljud från donen. Rengöring utförs enkelt med dammsugare eller en torr trasa.

 

Ändra verksamhet

För att bedriva någon annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måste du ha skriftligt godkännande från Lansa. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi godkänt det. Ta alltid kontakt med oss innan du vill ändra din verksamhet.

 

Betala hyran

Kvartalshyra är praxis i lokalbranschen och vi tillämpar det i så gott som alla lokalhyresavtal. Som kompensation för inflationen brukar lokalhyrorna årligen justeras med utgångspunkt från förändringar av Konsumentprisindex (KPI) om inte annat avtalats.

Du kan betala din hyra med e-faktura eller autogiro.

 

Uppsägning

Hyrestiden är den tid du har avtalat om att hyra lokalen. Är hyrestiden till exempel tre år så kan du flytta tidigast till det datum som är angivet som hyrestidens slut i avtalet. För att flytta vid detta datum måste du säga upp avtalet senast nio månader före hyrestidens slut om inte annat avtalats. Gör du inte det löper avtalet i ytterligare tre år.

 

Kontakta oss

Är du intresserad av att hyra en lokal hos oss? Kontakta vår förvaltningschef Anders Woodall, 0724-54 73 31eller anders.woodall@lansa.se